Privacybeleid

Ons privacybeleid

Post Fietsen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit  privacy beleid  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Post Fietsen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy  beleid;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Post Fietsen B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Post Fietsen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het aangaan van overeenkomsten[1]

–          Het communiceren over opdrachten tot aankoop, reparatie en/of bestellingen

–          Het vanuit service oogpunt informeren over servicebeurten, garanties, eventuele terugroepacties e.d.

–          Overige administratieve doeleinden, bijvoorbeeld het namens u bestellen van een kopie sleutel, het afsluiten van verzekeringen of (extra) garantie, het claimen van een schade bij een verzekeraar.

 

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Post Fietsen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam

–          Tussenvoegsel

–          Achternaam

–          Adresgegevens

–          (Zakelijk) Telefoonnummer

–          (Zakelijk) E-mailadres

–          Geslacht

–          Geboortedatum

–          IBAN nummer

–          Framenummer van uw fiets

–          Kenteken van uw highspeed fiets

Uw persoonsgegevens worden door Post Fietsen opgeslagen in het digitale klantenbestand ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), zolang u volgens onze administratie in het bezit bent van een tweewieler die bij ons gekocht is dan wel in onderhoud is. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens uit ons klantenbestand te laten verwijderen (zie hiervoor artikel  7)

Daarnaast zijn wij vanwege belastingwetgeving wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Post Fietsen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Post Fietsen B.V.  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam,

–          Tussenvoegsel

–          Achternaam

–          Adresgegevens

–          Telefoonnummer

–          E-mailadres

–          Geboortedatum

–          Salarisgegevens

–          Kopie ID

–          BSN-nummer

–          Bankgegevens

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Post Fietsen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Het beheer van de softwaresystemen, facebookpagina, website en webshop

–          Het afsluiten en beheren van verzekeringen en schadeclaims

–          Het afsluiten en beheren van (extra) garantie

–          Het regelen van RDW tenaamstelling

–          Het uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 1. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Bewaartermijn

Post Fietsen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie ook punt 2 en 3),  dan wel op grond van de wet is vereist.

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Post Fietsen B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 

 

–          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

 1. Rechten betreffende uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@postfietsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Post Fietsen B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Post Fietsen B.V.
Verzetstraat 13
5171PT Kaatsheuvel
0416-283084
info@postfietsen.nl
www.postfietsen.nl

 

 

 

 

Bijlage I: Privacyverklaring Webshop Post Fietsen

 

Webshop Post Fietsen, gevestigd te Kaatsheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webshop Post Fietsen
Verzetstraat 13
5171PT  Kaatsheuvel
info@postfietsen.nl
0416283084

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Webshop Post Fietsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om zelf deze informatie te verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webshop Post Fietsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Webshop Post Fietsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Webshop Post Fietsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webshop Post Fietsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een account heeft aangemaakt, dan heeft u te allen tijde de mogelijkheid om al uw gegevens te verwijderen. Bij een eenmalige checkout (aankoop zonder registratie) heeft u tevens de mogelijkheid om uw gegevens in te zien en/of te verwijderen. Dit kunt u hier doen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Webshop Post Fietsen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Webshop Post Fietsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met de volgende dropshipment leverancier(s) samen:

Kruitbosch Zwolle B.V. – Ravensburgstraat 8 – 8028 PZ ZWOLLE

Voor de financiële afhandeling werken wij samen met:

CURO Payments B.V. – Maaskade 1 – 5347 KD Oss

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke en functionele cookies

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals uw winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee onze website/shop optimaliseren.

 

 

 

Cookies van derden

De cookies van derden die de functionaliteiten van deze partijen mogelijk maken. Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld een “delen” knop bij een product of de Google Maps kaart op de contact pagina. Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen is te zien in de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun website:

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  (deel onze producten met anderen)

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://policies.google.com/privacy   (Google Analytics, Youtube en Google Maps voor de kaart op de contact pagina)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@postfietsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Webshop Post Fietsen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Webshop Post Fietsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webshop Post Fietsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@postfietsen.nl of bel 0416-283084.

[1] Voor aankopen via onze webshop (www.webshop.postfietsen.nl) geldt een aanvullende privacyverklaring die u aantreft in de bijlage